A www.esta.hu Domain alatt egy a KVANT Kft. – ESTA Hungáriával foglalkozó weboldal érhető el, melynek célja Cégünk és az általunk forgalmazott ESTA ipari elszívó berendezések bemutatása, valamint lehetőség biztosítása a velünk való kapcsolat felvételére.

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (KVANT Kft.) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató (KVANT Kft.) a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlap használatával mint felhasználó elfogadod jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei

 

Cégnév: KVANT Kft.

Székhely: 1116.Budapest, Temesvár u.19-21.

Cégjegyzékszám: 13-09-076164

Elektronikus levélcím: info@kvant.hu

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: 04490-0001 (www.adatvedelmibiztos.hu)

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

2.1 Az adatkezelés, így a honlapon megadott adatok rögzítése és felhasználása a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

 • A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A hozzájárulást a felhasználók a honlapon való űrlap kitöltésekor adhatják meg.

2.3 A személyes adatok továbbítására nem kerül sor.

2.4 A Szolgáltató (KVANT Kft.) az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 1. A kezelt adatok köre űrlap kitöltése esetén

 

 • név (családi- és utónév)
 • e-mail cím

 

 1. Az adatkezelés célja

 

 • az érdeklődők beazonosítása
 • a kapcsolatfelvétel lehetővé tétele

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az űrlapon megadott adatok kezelése az űrlap kitöltésekor kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – adatok törléséig, illetve az együttműködés létre nem jötte esetében 3 évig tart, létrejött együttműködés esetében annak esetleges lezárulásáig.

 

 1. Adatfeldolgozás

 

Az adatok feldolgozása vállalaton belül történik, adatfeldolgozó igénybevétele nélkül

 

 1. Adatbiztonság

 

7.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

7.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, a SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft. által dedikált szerveren tárolja.

 

 1. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen

 

8.1 A felhasználó adatainak módosítását az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.

8.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés – és továbbítás megtiltását kérni az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján.

8.3 A felhasználó jogosult adatait kikérni a Szolgáltatótól továbbítási célra, ennek megfelelő formában.

 

 1. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

 

9.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@kvant.hu e-mail címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, e-mail útján adja meg a kért tájékoztatást.

9.2 A felhasználó az Infotv., a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény), valamint a GDPR alapján a bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

 

 • Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

 

A Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.